Basisgegevens

Aantal rechthebbenden per land, volgens aantal rechtgevende kinderen, op 31 december 2013
nationaliteit / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
a) landen van Europa
Duitsland 838 765 228 85 29 1.945
Verenigd Koninkrijk 701 738 250 48 46 1.783
Denemarken 51 65 22 4 3 145
Frankrijk 6.885 5.165 2.017 558 211 14.836
Ierland 97 87 38 8 1 231
Italië 9.671 6.559 2.066 472 146 18.914
Luxemburg 126 111 26 4 1 268
Nederland 3.962 4.138 1.963 720 297 11.080
Oostenrijk 53 45 17 5 2 122
Zwitserland 63 37 12 7 3 122
Zweden 88 86 30 9 5 218
Noorwegen 65 49 16 5 4 139
Griekenland 533 364 98 21 3 1.019
Turkije 2.332 1.913 1.007 291 80 5.623
Spanje 2.761 2.137 1.005 465 236 6.604
Finland 39 56 13 4 1 113
Portugal 2.514 1.781 424 77 25 4.821
Polen 4.099 2.761 553 92 24 7.529
Hongarije 155 91 15 3 2 266
Roemenië 2.107 1.157 284 87 50 3.685
Kroatië 21 24 6 2 - 53
Slovenië 12 12 6 2 - 32
Bosnië-Herzegovina 99 57 22 10 5 193
Macedonië 167 111 84 29 7 398
Servië en Montenegro 245 211 109 51 53 669
Ijsland 4 2 2 - - 8
Liechtenstein - 2 - - - 2
Cyprus 4 5 - - - 9
Estland 14 10 2 - - 26
Letland 30 13 1 - - 44
Litouwen 54 32 7 2 - 95
Malta 5 6 5 2 1 19
Slovakije 146 116 57 19 23 361
Tsjechische Republiek 52 45 19 8 2 126
Bulgarije 755 606 78 9 3 1.451
Rusland 298 158 85 39 29 609
Albanië 142 100 43 12 1 298
andere landen van Europa 1.088 809 316 98 39 2.350
totaal 40.276 30.424 10.926 3.248 1.332 86.206
b) landen van Afrika
Algerijë 443 251 148 55 23 920
Angola 95 65 50 19 12 241
Congo-Kinshasa 462 275 199 81 40 1.057
Guinea 166 104 47 25 17 359
Kameroen 297 136 90 25 5 553
Marokko 4.132 3.021 1.835 986 495 10.469
Rwanda 81 45 27 14 - 167
Togo 111 55 18 9 1 194
Tunesië 284 172 77 16 8 557
Andere landen van Afrika 1.760 1.120 668 289 106 3.943
totaal 7.831 5.244 3.159 1.519 707 18.460
c) landen van Amerika
Brazilië 303 206 47 11 3 570
Canada 57 72 20 2 2 153
Ecuador 212 156 64 19 7 458
Verenigde Staten 147 164 49 9 13 382
Andere landen van Amerika 630 376 133 29 12 1.180
totaal 1.349 974 313 70 37 2.743
d) Landen van Azië
Armenië 125 130 64 5 1 325
China 339 170 31 6 1 547
Filipijnen 170 90 29 4 1 294
Israël 23 24 16 10 5 78
Japan 51 50 8 2 1 112
Nepal 129 97 18 2 - 246
Pakistan 63 52 29 20 7 171
Sri Lanka 28 25 15 3 - 71
Andere landen van Azië 1.613 1.043 344 111 46 3.157
totaal 2.541 1.681 554 163 62 5.001
e) totaal van Oceanië 22 24 5 1 - 52
f) politieke vluchtelingen 363 127 56 25 16 587
g) vaderlandslozen 31 22 15 - 5 73
algemeen totaal 52.413 38.496 15.028 5.026 2.159 113.122
TAB 2013 V 170
TAB 2013 V 170
Aantal rechthebbenden per land, volgens schaal, op 31 december 2013
nationaliteit / schaal gewone schaal verhoogde schaal voor werklozen (*) en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden (*) wezenbijslag totaal
a) landen van Europa
Duitsland 1.688 166 52 39 1.945
Verenigd Koninkrijk 1.603 115 33 32 1.783
Denemarken 128 14 2 1 145
Frankrijk 12.453 1.375 643 365 14.836
Ierland 219 8 2 2 231
Italië 13.911 2.686 1.782 535 18.914
Luxemburg 218 29 15 6 268
Nederland 9.276 1.187 478 139 11.080
Oostenrijk 110 4 6 2 122
Zwitserland 97 16 6 3 122
Zweden 202 13 3 - 218
Noorwegen 121 15 3 - 139
Griekenland 789 128 73 29 1.019
Turkije 3.754 1.090 591 188 5.623
Spanje 4.861 1.290 340 113 6.604
Finland 105 6 - 2 113
Portugal 4.194 393 167 67 4.821
Polen 7.079 268 121 61 7.529
Hongarije 243 15 6 2 266
Roemenië 3.469 130 68 18 3.685
Kroatië 46 3 2 2 53
Slovenië 23 5 3 1 32
Bosnië-Herzegovina 158 18 12 5 193
Macedonië 293 77 19 9 398
Servië en Montenegro 508 115 26 20 669
Ijsland 8 - - - 8
Liechtenstein 2 - - - 2
Cyprus 9 - - - 9
Estland 23 3 - - 26
Letland 42 2 - - 44
Litouwen 85 8 1 1 95
Malta 14 5 - - 19
Slovakije 276 54 30 1 361
Tsjechische Republiek 106 12 6 2 126
Bulgarije 1.295 108 43 5 1.451
Rusland 467 104 25 13 609
Albanië 253 36 7 2 298
andere landen van Europa 1.959 299 63 29 2.350
totaal 70.087 9.797 4.628 1.694 86.206
b) landen van Afrika
Algerijë 551 210 85 74 920
Angola 182 48 5 6 241
Congo-Kinshasa 816 171 34 36 1.057
Guinea 254 80 15 10 359
Kameroen 456 72 12 13 553
Marokko 6.326 2.512 1.157 474 10.469
Rwanda 125 23 9 10 167
Togo 156 33 4 1 194
Tunesië 434 82 27 14 557
Andere landen van Afrika 3.137 658 99 49 3.943
totaal 12.437 3.889 1.447 687 18.460
c) landen van Amerika
Brazilië 531 35 3 1 570
Canada 144 5 2 2 153
Ecuador 417 28 8 5 458
Verenigde Staten 348 26 1 7 382
Andere landen van Amerika 1.053 100 12 15 1.180
totaal 2.493 194 26 30 2.743
d) Landen van Azië
Armenië 257 54 8 6 325
China 493 46 5 3 547
Filipijnen 279 10 1 4 294
Israël 74 3 1 - 78
Japan 107 5 - - 112
Nepal 234 10 1 1 246
Pakistan 132 35 1 3 171
Sri Lanka 63 7 1 - 71
Andere landen van Azië 2.619 423 69 46 3.157
totaal 4.258 593 87 63 5.001
e) Oceanië 49 1 - 2 52
f) politieke vluchtelingen 451 90 27 19 587
g) vaderlandslozen 53 10 7 3 73
algemeen totaal 89.828 14.574 6.222 2.498 113.122
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 V 171
TAB 2013 V 171
Aantal rechthebbenden per land, volgens rechtsgrond, op 31 december 2013
nationaliteit / rechtsgrond arbeidsprestaties (a) wees (a) < 6 maanden werkloos (a) > 6 maanden werkloos (a) gepensioneerd (a) invalide (a) werkloos (b) (*) gepensioneerd (b) invalide (c) (*) wees (d) totaal
a) landen van Europa
Duitsland 1.410 19 56 145 8 50 160 6 52 39 1.945
Verenigd Koninkrijk 1.445 14 22 75 19 28 106 9 33 32 1.783
Denemarken 114 1 - 9 1 3 13 1 2 1 145
Frankrijk 10.641 119 338 977 66 312 1.318 57 643 365 14.836
Ierland 203 - 1 13 1 1 7 1 2 2 231
Italië 10.661 505 489 1.297 171 788 2.558 128 1.782 535 18.914
Luxemburg 181 9 3 12 3 10 27 2 15 6 268
Nederland 7.652 74 360 861 31 298 1.171 16 478 139 11.080
Oostenrijk 100 - 1 4 4 1 3 1 6 2 122
Zwitserland 84 2 1 8 1 1 15 1 6 3 122
Zweden 185 1 1 11 2 2 12 1 3 - 218
Noorwegen 100 1 4 10 3 3 15 - 3 - 139
Griekenland 633 24 22 66 8 36 123 5 73 29 1.019
Turkije 2.844 40 191 458 44 177 1.036 54 591 188 5.623
Spanje 3.955 61 167 496 42 140 1.263 27 340 113 6.604
Finland 91 1 1 12 - - 6 - - 2 113
Portugal 3.633 19 134 297 12 99 385 8 167 67 4.821
Polen 6.607 23 114 229 5 101 266 2 121 61 7.529
Hongarije 212 3 5 18 1 4 15 - 6 2 266
Roemenië 3.185 2 62 155 1 64 128 2 68 18 3.685
Kroatië 38 1 - 4 - 3 3 - 2 2 53
Slovenië 20 - - 3 - - 5 - 3 1 32
Bosnië-Herzegovina 126 - 9 18 - 5 18 - 12 5 193
Macedonië 211 2 23 37 - 20 77 - 19 9 398
Servië en Montenegro 370 5 38 55 - 40 114 1 26 20 669
Ijsland 6 - - 1 - 1 - - - - 8
Liechtenstein 2 - - - - - - - - - 2
Cyprus 7 - - - - 2 - - - - 9
Estland 20 - - 3 - - 3 - - - 26
Letland 41 - - 1 - - 2 - - - 44
Litouwen 76 - 5 3 - 1 8 - 1 1 95
Malta 12 - 1 1 - - 4 1 - - 19
Slovakije 222 - 15 32 - 7 54 - 30 1 361
Tsjechische Republiek 87 - 2 14 - 3 12 - 6 2 126
Bulgarije 1.142 1 46 82 - 24 107 1 43 5 1.451
Rusland 346 3 25 52 - 41 104 - 25 13 609
Albanië 213 - 4 29 - 7 35 1 7 2 298
andere landen van Europa 1.666 5 79 166 1 42 295 4 63 29 2.350
totaal 58.541 935 2.219 5.654 424 2.314 9.468 329 4.628 1.694 86.206
b) landen van Afrika
Algerijë 383 17 37 80 7 27 184 26 85 74 920
Angola 137 - 6 25 - 14 48 - 5 6 241
Congo-Kinshasa 569 5 58 143 3 38 170 1 34 36 1.057
Guinea 201 - 10 25 - 18 80 - 15 10 359
Kameroen 363 1 21 55 - 16 72 - 12 13 553
Marokko 4.798 127 288 749 129 235 2.185 327 1.157 474 10.469
Rwanda 103 - 5 10 - 7 23 - 9 10 167
Togo 124 2 8 15 - 7 33 - 4 1 194
Tunesië 349 2 27 47 1 8 78 4 27 14 557
Andere landen van Afrika 2.497 12 172 377 9 70 654 4 99 49 3.943
totaal 9.524 166 632 1.526 149 440 3.527 362 1.447 687 18.460
c) landen van Amerika
Brazilië 465 - 12 34 1 19 35 - 3 1 570
Canada 132 1 1 7 - 3 5 - 2 2 153
Ecuador 385 - 12 19 - 1 28 - 8 5 458
Verenigde Staten 307 3 3 29 2 4 22 4 1 7 382
Andere landen van Amerika 911 2 39 82 3 16 99 1 12 15 1.180
totaal 2.200 6 67 171 6 43 189 5 26 30 2.743
d) Landen van Azië
Armenië 200 - 16 27 - 14 54 - 8 6 325
China 458 1 11 20 - 3 46 - 5 3 547
Filipijnen 254 3 11 8 - 3 10 - 1 4 294
Israël 70 1 2 - - 1 3 - 1 - 78
Japan 93 - 5 8 1 - 5 - - - 112
Nepal 219 - 2 12 - 1 10 - 1 1 246
Pakistan 109 1 6 7 1 8 35 - 1 3 171
Sri Lanka 59 - 3 1 - - 7 - 1 - 71
Andere landen van Azië 2.256 5 103 189 - 66 423 - 69 46 3.157
totaal 3.718 11 159 272 2 96 593 - 87 63 5.001
e) Oceanië 46 1 2 - - - 1 - - 2 52
f) politieke vluchtelingen 190 173 21 35 3 29 87 3 27 19 587
g) vaderlandslozen 40 1 7 5 - - 10 - 7 3 73
algemeen totaal 74.259 1.293 3.107 7.663 584 2.922 13.875 699 6.222 2.498 113.122
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 V 172
TAB 2013 V 172
Gemiddeld aantal kinderen per rechthebbende, volgens nationaliteit van de rechthebbende, op 31 december 2013
a) landen van Europa gemiddeld aantal kinderen afwijking t.o.v. algemeen totaal
Duitsland 1,831 +0,006
Verenigd Koninkrijk 1,923 +0,097
Denemarken 1,945 +0,119
Frankrijk 1,798 -0,028
Ierland 1,827 +0,001
Italië 1,674 -0,152
Luxemburg 1,668 -0,158
Nederland 2,043 +0,217
Oostenrijk 1,861 +0,035
Zwitserland 1,795 -0,030
Zweden 1,890 +0,064
Noorwegen 1,827 +0,002
Griekenland 1,624 -0,201
Turkije 1,917 +0,091
Spanje 1,996 +0,170
Finland 1,876 +0,051
Portugal 1,615 -0,210
Polen 1,564 -0,262
Hongarije 1,530 -0,295
Roemenië 1,603 -0,222
Kroatië 1,792 -0,033
Slovenië 1,938 +0,112
Bosnië-Herzegovina 1,798 -0,028
Macedonië 1,997 +0,172
Servië en Montenegro 2,280 +0,454
Ijsland 1,750 -0,076
Liechtenstein 2,000 +0,174
Cyprus 1,556 -0,270
Estland 1,538 -0,287
Letland 1,341 -0,485
Litouwen 1,547 -0,278
Malta 2,368 +0,543
Slovakije 2,133 +0,307
Tsjechische Republiek 1,929 +0,103
Bulgarije 1,552 -0,274
Rusland 1,949 +0,124
Albanië 1,758 -0,067
andere landen van Europa 1,813 -0,012
totaal 1,790 -0,036
b) landen van Afrika
Algerijë 1,883 +0,057
Angola 2,145 +0,320
Congo-Kinshasa 2,027 +0,202
Guinea 1,967 +0,141
Kameroen 1,745 -0,081
Marokko 2,131 +0,306
Rwanda 1,844 +0,019
Togo 1,629 -0,197
Tunesië 1,734 -0,091
Andere landen van Afrika 1,964 +0,138
totaal 2,043 +0,217
c) landen van Amerika
Brazilië 1,605 -0,220
Canada 1,850 +0,024
Ecuador 1,808 -0,018
Verenigde Staten 1,940 +0,114
Andere landen van Amerika 1,661 -0,165
totaal 1,723 -0,102
d) Landen van Azië
Armenië 1,852 +0,027
China 1,464 -0,361
Filipijnen 1,558 -0,268
Israël 2,436 +0,610
Japan 1,696 -0,129
Nepal 1,565 -0,261
Pakistan 2,181 +0,356
Sri Lanka 1,901 +0,076
Andere landen van Azië 1,721 -0,105
totaal 1,713 -0,113
e) Oceanië 1,712 -0,114
f) politieke vluchtelingen 1,651 -0,175
g) vaderlandslozen 2,000 +0,174
algemeen totaal 1,826 -
TAB 2013 V 173
TAB 2013 V 173