Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, volgens rechtsgrond en leeftijd, op 31 december 2013
rechtsgrond / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 376 641 590 195 1.802
wees - 2 7 3 12
< 6 maanden werkloos 15 22 29 7 73
> 6 maanden werkloos 60 85 72 28 245
gepensioneerd 2 - 3 6 11
invalide 94 187 171 81 533
verhoogde schaal
werkloos (**) 118 210 200 111 639
gepensioneerd 1 3 15 20 39
invalide (**) 40 133 191 91 455
wezenbijslag
wees 3 18 44 32 97
totaal 709 1.301 1.322 574 3.906
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 V 107