Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, volgens rechtsgrond en rang, op 31 december 2013
rechtsgrond / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 985 537 187 65 28 1.802
wees 8 3 1 - - 12
< 6 maanden werkloos 45 17 9 1 1 73
> 6 maanden werkloos 137 69 29 8 2 245
gepensioneerd 7 4 - - - 11
invalide 377 99 54 2 1 533
verhoogde schaal
werkloos (**) 340 172 79 35 13 639
gepensioneerd 27 6 4 1 1 39
invalide (**) 251 133 50 15 6 455
wezenbijslag
wees 65 21 9 1 1 97
totaal 2.242 1.061 422 128 53 3.906
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 V 105