Aantal rechtgevenden ouder dan 25 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2011
rechtsgrond volledig ongeschikt tewerkgesteld in een beschutte werkplaats totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 179 90 269
wees 9.299 3.320 12.619
werkloos < 6 maanden - 3 3
werkloos > 6 maanden 44 19 63
gepensioneerd 1.232 656 1.888
invalide 257 134 391
verhoogde schaal
werkloos (**) - - -
gepensioneerd - - -
invalide (**) - - -
wezenbijslag
wees - - -
totaal 11.011 4.222 15.233
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 D 9-6