Aantal rechtgevenden ouder dan 25 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2010
rechtsgrond volledig ongeschikt tewerkgesteld in een beschutte werkplaats totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 192 101 293
wees 9.543 3.306 12.849
werkloos < 6 maanden - 2 2
werkloos > 6 maanden 57 24 81
gepensioneerd 1.337 683 2.020
invalide 289 156 445
verhoogde schaal
werkloos (**) - - -
gepensioneerd - - -
invalide (**) - - -
wezenbijslag
wees - - -
totaal 11.418 4.272 15.690
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2010 D 9-6