Aantal rechtgevenden ouder dan 25 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2008
rechtsgrond volledig ongeschikt tewerkgesteld in een beschutte werkplaats totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 242 123 365
wees 9.938 3.275 13.213
werkloos < 6 maanden 4 2 6
werkloos > 6 maanden 90 41 131
gepensioneerd 1.532 746 2.278
invalide 393 192 585
verhoogde schaal
werkloos (**) - - -
gepensioneerd - - -
invalide (**) - - -
wezenbijslag
wees - - -
totaal 12.199 4.379 16.578
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2008 D 9-6