Aantal rechtgevende kinderen, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en rang, op 31 december 2011
rechtsgrond / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 832.915 472.278 130.220 29.817 9.645 1.474.875
wees 17.704 1.823 416 125 61 20.129
werkloos < 6 maanden 18.455 8.721 3.084 995 471 31.726
werkloos > 6 maanden 57.010 27.718 9.828 3.157 1.334 99.047
gepensioneerd 7.171 1.503 336 102 35 9.147
invalide 28.743 12.991 4.125 1.218 497 47.574
verhoogde schaal
werkloos (**) 99.254 51.574 22.035 8.466 4.379 185.708
gepensioneerd 4.797 1.597 539 187 97 7.217
invalide (**) 49.339 24.148 10.254 4.026 2.201 89.968
wezenbijslag
wees 23.189 6.714 1.646 424 140 32.113
totaal 1.138.577 609.067 182.483 48.517 18.860 1.997.504
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 D 7-2