Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), volgens socio-professionele categorie van de rechthebbende, op 31 december 2013
socio-professionele categorie aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
werkenden 27.200 58,807%
werklozen (**) 8.747 18,911%
gepensioneerden 492 1,064%
invaliden (**) 8.365 18,085%
wezen 1.449 3,133%
totaal 46.253 100,-%
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 17