Focusstudies 2017

De kinderen in België zonder Belgische kinderbijslag

Op 1 mei 2015 waren er 96.231 kinderen jonger dan 18 jaar en gedomicilieerd in België die geen Belgische kinderbijslag ontvingen. Dit komt neer op 4,14 % van het totale aantal 0 tot 18 jarigen die gedomicilieerd zijn in België. Er zijn grote verschillen qua verdeling over de deelentiteiten. In de Duitstalige Gemeenschap heeft bijna 1 op de 4 kinderen geen Belgische kinderbijslag en in de GGC is dit 1 op de 10. In de andere deelentiteiten zijn de percentages kleiner.
 
Dat deze kinderen geen Belgische kinderbijslag krijgen, betekent niet dat ze helemaal geen kinderbijslag krijgen. Zo is gebleken dat een deel van deze kinderen kinderbijslag ontvangt uit een buitenlandse regeling en anderen uit een internationale regeling. Daarnaast zijn er ook kinderen voor wie op het betrokken tijdstip zelf (nog) geen kinderbijslag werd betaald, maar voor wie achteraf wel werd uitbetaald voor deze periode. Vervolgens zijn er ook kinderen die geen recht hebben op kinderbijslag omdat ze niet voldoen aan bepaalde voorwaarden. Dit alles heeft als gevolg dat de groep kinderen waarvan men kan veronderstellen dat ze wel degelijk recht hebben op Belgische kinderbijslag, maar waarvoor het recht niet geopend wordt (dit is de zogenaamde non take‐up), beperkt is.

Eenoudergezinnen en de kinderbijslag

Bijna één op vijf of meer dan 540.000 kinderen met recht op Belgische kinderbijslag groeit op in een eenoudergezin. Meer dan de helft van deze kinderen ontvangt een sociale toeslag op basis van een beperkt gezinsinkomen. Een minderheid van de kinderen leeft in een eenoudergezin als gevolg van het overlijden van één van beide ouders. Alleenstaande ouders hebben gemiddeld minder (rechtgevende) kinderen die bovendien ouder zijn. Door de lagere tewerkstellingsgraad zal hun beschikbare gezinsinkomen gemiddeld lager liggen en het armoederisico toenemen. In navolging van de bevoegdheidsoverdracht zullen eenoudergezinnen in de toekomst een ander bedrag aan kinderbijslag ontvangen afhankelijk van de deelentiteit waarin ze wonen, het aantal kinderen en hun leeftijd.