Focusstudies 2008

Omslag focusstudie

Focus 2008-1: Aantal kinderen van werkloze ouders: de kinderbijslagstatistieken in ruimer perspectief

Deze Focusstudie brengt het aantal rechtgevende kinderen in kaart waarvan minstens én ouder werkloos is en geeft een gedetailleerd profiel van de verschillende gezinstypes waarin deze kinderen opgroeien. Uit de studie blijkt dat ongeveer een derde van de « werkloze gezinnen » eenoudergezinnen zijn. Dat wijst op een oververtegenwoordiging van alleenstaande ouders in de werkloosheid. De eenoudergezinnen vormen zo een sociaal kwetsbare groep waarvoor een specifieke aandacht vereist is in het kinderbijslagstelsel.

Omslag focusstudie

Focus 2008-2: De eenoudergezinnen in België

Het eenoudergezin is een gezinstype dat steeds vaker voorkomt. Uit onderzoek is gebleken dat alleenstaande ouders zich - vaker dan andere gezinnen - in een maatschappelijk kwetsbare positie bevinden. Die bevolkingsgroep verdient bijgevolg een bijzondere aandacht. Deze focusstudie is volledig gewijd aan de alleenstaande ouders en tracht een zo volledig mogelijk beeld te geven van de eenoudergezinnen in België. Er wordt een profiel geschetst van de eenoudergezinnen en hun positie op de arbeidsmarkt wordt uitgebreid besproken. Daarnaast wordt hun situatie bekeken vanuit het standpunt van de kinderen.

Omslag focusstudie

Focus 2008-3: De toeslag voor gehandicapten in het kinderbijslagstelsel voor werknemers - kenmerken en evoluties

De toeslag op de kinderbijslag voor kinderen met een handicap werd ingevoerd in 1964. Sindsdien werden het evaluatiesysteem en de toekenningscriteria voor de toeslag herhaaldelijk bijgewerkt. De derde focusstudie van 2008 beschrijft de evolutie van het aantal kinderen met een handicap tussen 1964 en 2007 in het licht van deze hervormingen.

Omslag focusstudie

Focus 2008-4: De evolutie van de uitgaven voor het kinderbijslagstelsel voor werknemers 1997- 2006

Deze focusstudie is een naslagwerk van de uitgaven in de kinderbijslagsector voor werknemers. De evolutie van de uitgaven van het kinderbijslagstelsel wordt vergeleken met die van de andere sectoren van de sociale zekerheid voor werknemers. Daarnaast biedt de studie ook een gedetailleerde analyse van de uitgaven in het kinderbijslagstelsel voor werknemers per barema, rekening houdend met de evolutie van de rechtgevende kinderen en de impact van de verschillende maatregelen.