Focusstudies 2010

Omslag focusstudie

Focus 2010-1: De kinderbijslag voor invalide rechthebbenden.

In deze studie wordt de focus gericht op de invalide (= arbeidsongeschikte) werknemers en hun rechtgevende kinderen in het werknemersstelsel. In het eerste deel wordt een historisch overzicht gegeven van de kinderbijslagwetgeving voor kinderen van invaliden. Daarna wordt nagegaan welke groepen van invaliden in de werknemersregeling voorkomen en wordt de evolutie beschreven van de totale aantallen en van de groepen afzonderlijk. Tot slot wordt het profiel geschetst van de groepen invaliden en hun kinderen aan de hand van diverse kenmerken (leeftijd en rang van het kind, aandeel kinderen met een aandoening, geografische verdeling, ...) en wordt hun profiel vergeleken met het globale werknemersstelsel.