Geen inkomen

Woon je in Brussel? Vanaf 1 januari ga je naar www.famiris.brussels voor up-to-date informatie over jouw Brusselse kinderbijslag.

Wat is gewaarborgde gezinsbijslag?

Het is een bijslag die onder strikte voorwaarden toegekend wordt aan gezinnen die geen recht hebben op andere gezinsbijslag:

 • in België,
 • in het buitenland,
 • via een internationale instelling 

Voorbeeld

NAVO (Noord-Atlantische Verdragsorganisatie)

EU (Europese Unie)

VN (Verenigde Naties)

Die gezinsbijslag is voorbehouden aan de minst bedeelde gezinnen.

Alleen FAMIFED is bevoegd om dat soort gezinsbijslag te betalen.

Aandacht !

Geen "inkomen" hebben betekent niet hetzelfde als geen "bestaansmiddelen" hebben.

 • Tot het inkomen behoren het loon, een werkloosheidsuitkering, een invaliditeitsuitkering enz.
 • Bestaansmiddelen zijn de financiële middelen die je hebt om in je ouderhoud en dat van je gezin te voorzien (huur, voeding, kleding, school enz.). Het gaat bijvoorbeeld om spaargeld, een erfenis, huurinkomsten, privéhulp, een studiebeurs, inkomsten uit niet-aangegeven werk enz.

Wie kan gewaarborgde gezinsbijslag aanvragen ?

Iedereen die een kind of een jongere (0 tot 25 jaar) financieel ten laste heeft én geen recht op kinderbijslag kan openen op grond van:

 • een tewerkstelling of zelfstandige activiteit in België of in het buitenland (of je in een daarmee gelijkgestelde situatie bevindt, bijvoorbeeld met vakantie)
 • het statuut van werkloze, zieke of invalide, in loopbaanonderbreking, gedetineerd, met pensioen... (in binnen- en buitenland)
 • studie
 • mindervaliditeit

Het gaat hier om financieel ten laste hebben, niet moreel en/of gevoelsmatig.

De aanvrager van gewaarborgde gezinsbijslag moet een natuurlijke persoon zijn en mag geen rechtspersoon (bedrijf, instelling, vzw enz.) zijn.

In tegenstelling tot de andere kinderbijslagregelingen is het niet nodig om verwant te zijn met het rechtgevend kind om gewaarborgde gezinsbijslag te krijgen voor dat kind: ook een advocaat, maatschappelijk assistent, opvoeder enz. kan in jouw naam een aanvraag indienen.

Hoe kan ik gewaarborgde gezinsbijslag aanvragen ?

Per (gewone of aangetekende) brief, per e-mail of per fax.
Je kan ook naar een van onze bureaus gaan. 

We kennen gewaarborgde gezinsbijslag toe ten vroegste vanaf de maand die één jaar voorafgaat aan de datum waarop de aanvraag is ingediend.

Voorbeeld
Er komt een nieuwe aanvraag binnen bij FAMIFED op 15/03/2014.
Als aan alle voorwaarden is voldaan, betalen we gewaarborgde gezinsbijslag voor de periode vanaf 01/03/2013.

Volgens de regeling van de gewaarborgde gezinsbijslag moet je kraamgeld aanvragen binnen een jaar na de geboorte. 

Voorbeeld
Er komt een aanvraag om kraamgeld binnen bij FAMIFED op 10/03/2014
Het kind is geboren op 10/02/2013.
We kunnen dus geen kraamgeld meer toekennen.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om gewaarborgde gezinsbijslag te ontvangen ?

Voor de aanvrager van gewaarborgde gezinsbijslag

1. Je kan geen recht op kinderbijslag openen in een andere Belgische, buitenlandse of internationale regeling.

2. Je hebt het kind financieel ten laste, wat betekent dat je meer dan de helft van de onderhoudskosten van het kind draagt.

Je moet het kind financieel en niet moreel en/of gevoelsmatig ten laste hebben. 

 • Een kind dat alleen woont kan geen gewaarborgde gezinsbijslag voor zichzelf aanvragen, aangezien het niet ten laste is van een natuurlijke persoon.
 • Als het kind in jouw gezin ingeschreven is, maar wij bewijs hebben dat je niet de financiële last draagt, dan heb je geen recht op gewaarborgde gezinsbijslag.
 • Als het kind niet in je gezin ingeschreven is of het alleen woont, moet je bewijzen dat je meer dan de helft van de onderhoudskosten draagt (bv. voeding, kleding, school, medische verzorging enz.).
 • Als je kind studeert, bij jou gedomicilieerd is, maar alleen woont (bv. op kot of internaat), dan moet je bewijzen dat je meer dan de helft van de onderhoudskosten draagt (huur of internaatskosten, voeding, enz.).
 • Als het kind geplaatst is in een instelling of bij een privépersoon dan vervul je niet de voorwaarden om gewaarborgde gezinsbijslag te krijgen.
 • Als het kind op een ander adres gedomicilieerd is en zijn eigen inkomsten heeft (studentenjob, leefloon enz.) dan heb je het kind niet ten laste en vervul je niet de voorwaarden om gewaarborgde gezinsbijslag te krijgen.

Het kind mag de volgende bestaansmiddelen hebben om financieel ten laste van jou te blijven: 

 • hulp van het OCMW (leefloon of gelijkaardige hulp)
 • een studiebeurs
 • onderhoudsgeld
 • inkomsten in het kader van een toegelaten activiteit 

3. Je moet 5 jaar ononderbroken in België verblijven.

Het effectief verblijf in België wordt gecontroleerd in het Rijksregister.
Als je in België gedomicilieerd bent, maar in het buitenland verblijft, heb je geen recht op gewaarborgde gezinsbijslag.

De wet voorziet in enkele uitzonderingen en algemene en individuele afwijkingen op voorwaarde van de vijf jaar verblijf. Neem contact op met FAMIFED.

4. Je moet in het bezit zijn van een wettelijkse verblijfsvergunning in België te verblijven

Als je hier wettelijk verblijft maar je je verblijfsrecht verliest, moet je Famifed meteen op de hoogte brengen.

5. Je bestaansmiddelen mogen niet te hoog zijn 

Als je hulp krijgt van een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) en een leefloon of gelijkaardige hulp krijgt, onderzoeken we je bestaansmiddelen niet omdat het OCMW dat al gedaan heeft. In geval van andere bestaansmiddelen (erfenis, spaargeld, studiebeurs, huurinkomsten, privéhulp, niet-aangegeven inkomsten enz.) voert FAMIFED een onderzoek uit.

Voor de bijslagtrekkende (meestal de moeder)

1. Je mag geen recht hebben in een andere (Belgische of buitenlandse) kinderbijslagregeling.

2. Als je als bijslagtrekkende hier illegaal verblijft bestaat een bijzondere procedure waarbij de rechthebbende de kinderbijslag in jouw plaats ontvangt totdat je verblijf geregulariseerd is. Neem in dat geval rechtstreeks contact op met je dossierbeheerder.

Voor het kind

1. Het kind moet effectief in België verblijven. Als het kind in België gedomicilieerd is, maar in het buitenland woont, verblijft het niet werkelijk in België.

2. Bepaalde categorieën van kinderen  moeten in België verbleven hebben gedurende de laatste vijf jaar vóór de indiening van de aanvraag om gezinsbijslag.

3. Buitenlandse kinderen moeten wettelijk in België verblijven (in orde zijn met hun verblijfsvergunning).

4. Jongeren vanaf 18 jaar moeten naar school gaan, leerling onder leercontract zijn of werkzoekende schoolverlater zijn

5. Het kind mag niet geplaatst zijn in een pleeggezin of een instelling

Zijn er controles ?

Gezinnen die gewaarborgde gezinsbijslag ontvangen, krijgen minstens om de drie jaar bezoek van een medewerker van Famifed.

Hoeveel zal ik ontvangen ?

Hoeveel bedraagt het kraamgeld ?

Voor een eerste kind van de vader of de moeder bedraagt het kraamgeld € 1.297,92. In andere gevallen bedraagt het € 976,53 per kind.

Voor een meerling bedraagt het € 1.297,92 per kind.

Hoeveel bedraagt de adoptiepremie?

€ 1.297,92 per adoptiekind.

Hoeveel gewaarborgde bijslag zal ik ontvangen (inclusief sociale supplementen) ?

Kind Jonger dan 6 jaar Van 6 tot 11 jaar Van 12 tot 18 jaar Ouder dan 18 jaar
Eerste kind € 136,24 € 167,6 € 184,16 € 197,17
Tweede kind € 195,54 € 226,9 € 243,46 € 256,47
Vanaf het derde kind € 254,41 € 285,77 € 302,33 € 315,34
Vanaf het derde kind in een eenoudergezin € 272,38 € 303,74 € 320,3  € 333,31

  
Forfaitaire bijslag voor de persoon die gewaarborgde gezinsbijslag ontving net voordat het kind in een instelling is geplaatst: € 64,28.

Jaarlijkse bijslag 

Kind Kinderen zonder toeslag   Kinderen met toeslag
Kinderen van 0 t.e.m. 5
jaar
€ 21,23 € 29,29
Kinderen van 6 t.e.m. 11 jaar
€ 45,63
€ 62,17
Kinderen van 12 t.e.m. 17 jaar  € 63,67 € 87,04
Kinderen van 18 t.e.m. 24 jaar € 84,89 € 117,17

Aandacht !

De jaarlijkse bijslag wordt apart betaald.
Verhoogde wezenbijslag  (zie Bedragen).

Wat gebeurt er als je recht op kinderbijslag overgaat naar de werknemers- of zelfstandigenregeling omdat een persoon (die al dan niet deel uitmaakt van je gezin) begint te werken ?

In dat geval kan je nog (maximum) twee jaar dezelfde bedragen (mét het sociale supplement) ontvangen als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je woont alleen met de kinderen: je inkomen mag niet hoger zijn dan € 2.501,28 bruto per maand.
 • Je echtgenoot of partner heeft geen inkomen: je inkomen mag niet hoger zijn dan € 2.582,00 bruto per maand
 • Je echtgenoot of partner ontvangt een sociale uitkering, is werknemer of zelfstandige: jullie totale inkomen mag niet hoger zijn dan € 2.582,00 bruto per maand.

Het kinderbijslagfonds stuurt een formulier om na te gaan of een sociale toeslag betaald mag worden.

Welke inkomsten tellen mee?

 • alle bijslagen en uitkeringen van werkloosheid, ziekteverzekering, arbeidsongevallen, beroepsziekten, handicap enz.,
 • pensioenen en renten,
 • PWA-cheques,
 • lonen en inkomsten van zelfstandigen,
 • vakantiegeld,
 • uitkeringen voor kinderopvang betaald door de RVA,
 • verbrekingsvergoedingen: enkel het deel in verband met het lopende jaar komt in aanmerking,
 • achterstallige bedragen: enkel het deel in verband met het lopende jaar komt in aanmerking,
 • de contractuele vergoedingen van de groepsverzekering van de werkgever wegens ziekte, invaliditeit of ongeval tot dekking van inkomensverlies: enkel de jaarlijkse rente van het lopende jaar komt in aanmerking.

Welke inkomsten tellen niet mee?

 • kinderbijslag,
 • forfaitaire tegemoetkomingen voor hulp van derden en hulp aan ouderen, integratietegemoetkomingen aan gehandicapten, uitkeringen van de Vlaamse zorgverzekering,
 • onkostenvergoedingen voor onthaalouders betaald door Kind en Gezin,
 • alimentatie,
 • forfaitaire vergoedingen voor de voogdij van niet begeleide buitenlandse minderjarigen, voor twee opdrachten, en forfaitaire vergoedingen voor administratiekosten in verband met die voogdij,
 • leefloon,
 • maaltijdcheques en ecocheques,
 • achterstallige bedragen met betrekking tot een vorig jaar,
 • verbrekingsvergoedingen voor volgende jaraen en vooruitbetaald vakantiegeld.

Neem voor meer informatie contact op met je dossierbeheerder.