Toeslag voor eenoudergezinnen

Wat is een eenoudergezin?

Je vormt een eenoudergezin als je alleen woont met één of meerdere kinderen. Die kinderen kunnen ook stiefkinderen, pleegkinderen, kleinkinderen, neven of nichten zijn.

Je vormt ook een eenoudergezin als je samenwoont met je kind(eren) en met een familielid zoals je vader, je zus of je tante.

Een alleenstaande moeder die de kinderbijslag krijgt, vormt eveneens een eenoudergezin en kan in aanmerking komen voor een toeslag ongeacht of haar kinderen bij haar gedomicilieerd zijn of niet.

Wat is de toeslag voor eenoudergezinnen?

Als eenoudergezin heb je naast de basiskinderbijslag recht op een bijkomende toeslag, de toeslag voor eenoudergezinnen. Je totale inkomsten mogen echter niet hoger liggen dan € 2.501,28 EUR bruto per maand.

Wie ontvangt de toeslag?

In het algemeen ontvangt de moeder de extra toeslag, gesteld dat haar totale inkomsten niet hoger liggen dan € 2.501,28 bruto.

Als de vader aanspraak wil maken op de toeslag voor eenoudergezinnen dan kan die een aanvraag doen bij zijn kinderbijslagfonds.

Voorbeeld

Patricia en Marc gaan uit elkaar op 15 september. De kinderen wonen bij haar. Haar inkomen is lager dan € 2.501,28. Vanaf oktober heeft Patricia recht op de éénoudertoeslag. De eerste betaling gebeurt 8 november.

Als beide adoptieouders hetzelfde geslacht hebben of in geval van meemoederschap ontvangt de oudste van de twee ouders de extra toeslag, gesteld dat de totale inkomsten niet hoger liggen dan € 2.501,28. Als de andere ouder aanspraak wil maken op de toeslag voor eenoudergezinnen dan kan die een aanvraag doen bij zijn/haar kinderbijslagfonds.

Wanneer ontvang je deze toeslag?

Je inkomen mag maximum € 2.501,28 bruto per maand bedragen.

De toeslag wordt toegekend vanaf de maand na die waarin je een eenoudergezin werd. Let op, de kinderbijslag wordt telkens maar de maand nadien uitbetaald.

Als je voor een bepaalde maand recht hebt op de eenoudertoeslag, blijft dat recht bestaan voor de rest van het kwartaal en voor het volgende kwartaal.

Het recht op eenoudertoeslag vervalt:

 • als er een partner of een persoon die geen familie is tot en met de derde graad in je gezin komt wonen.
 • als je een huwelijk aangaat.

Hoe vraag je de toeslag aan?

Voor een voorlopige toekenning van de toeslag, gebruik je het formulier S.

De toeslag wordt voorlopig toegekend op basis van je maandelijks bruto-inkomen: dat inkomen vind je op je loonfiche. Is je bruto-inkomen hoger dan het grensbedrag € 2.501,28, dan kom je voorlopig niet in aanmerking voor de toeslag. Is het lager, dan kan je een aanvraag met het formulier S indienen.

Welke inkomsten moet je vermelden op het formulier?

 • uitkeringen voor werkloosheid of na faillissement, uitkeringen voor ziekte en voor bevallingsrust, uitkeringen voor arbeidsongevallen en voor beroepsziekten, (brug)pensioenen en groepsverzekeringen
 • lonen (ook dienstencheques)
 • PWA-cheques
 • vakantiegeld
 • netto-inkomsten als zelfstandige (netto belastbaar inkomen x 100/80)
 • opvanguitkeringen voor onthaalouders betaald door de RVA.

Voor vrijwilligerswerk geldt een speciale regeling. Uw kinderbijslagfonds kan u daarover meer informatie geven.

Welke inkomsten moet je niet vermelden op het formulier?

 • kinderbijslag
 • alimentatie
 • leefloon
 • maaltijd- en ecocheques
 • tegemoetkomingen voor hulp van derden, hulp aan bejaarden, integratietegemoetkomingen voor gehandicapten, tegemoetkomingen van de Vlaamse zorgverzekering
 • onkostenvergoedingen voor onthaalouders betaald door Kind en Gezin
 • forfaitaire vergoedingen voor de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
 • achterstallen die betrekking hebben op een vorig jaar
 • verbrekingsvergoedingen en vervroegd vakantiegeld

Als er iets wijzigt aan je gezinssituatie of aan je inkomen, breng je kinderbijslagfonds zo snel mogelijk op de hoogte.

Ontvang je de toeslag voor eenoudergezinnen niet en denk je  dat je er recht op hebt? Contacteer dan zeker je kinderbijslagfonds.

Voorbeeld

Jan en Aïssa gaan op 15 september uit elkaar. De kinderen wonen bij Aïssa. Vanaf oktober heeft zij recht op de toeslag voor eenoudergezinnen voor elke kind. De eerste betaling daarvan gebeurt in november. Op 10 februari komt haar nieuwe partner Leni bij haar wonen. Aïssa heeft nog recht op de toeslag voor eenoudergezinnen tot en met juni.

Hoeveel bedraagt de toeslag?

De toeslag voor eenoudergezinnen bedraagt:

Kind Bedrag
Eerste kind € 48,77
Tweede kind € 30,23
Derde en volgende kind € 24,38

Als je al een toeslag als langdurig werkloze, langdurig zieke, invalide of gepensioneerd krijgt dan krijg je  als alleenstaande ouder € 17,97 extra vanaf het derde kind. Voor de eerste 2 kinderen zijn de toeslagen niet cumuleerbaar.

De leeftijdsbijslag voor het oudste kind wordt bij gezinnen die recht hebben op een eenoudertoeslag niet gehalveerd of geblokkeerd.