Hoger onderwijs

Woon je in Brussel? Vanaf 1 januari ga je naar www.famiris.brussels voor up-to-date informatie over jouw Brusselse kinderbijslag.

Wie heeft recht op kinderbijslag na de 18e verjaardag?

Er is recht op kinderbijslag als je kind aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

 • je kind volgt les,
 • je kind volgt een BAMA-opleiding,
 • je kind heeft een verlengde tweede zittijd,
 • je kind doorloopt een stage om benoemd te worden in een ambt,
 • je kind werkt aan een eindverhandeling hoger onderwijs.

Het recht op kinderbijslag eindigt op het einde van de maand waarin het kind 25 jaar wordt. Ook als het nog verder studeert.

Wanneer is er recht op kinderbijslag in het hoger onderwijs?

Om recht te hebben als student in het hoger onderwijs moet je kind voldoen aan volgende voorwaarden:

 • je kind is ingeschreven volgens de BAMA-structuur in één of meer instellingen voor hoger onderwijs;
 • je kind volgt daarin één of meerdere opleidingen;
 • je kind is ingeschreven voor minstens 27 studiepunten per academiejaar.

In andere gevallen kan er ook nog recht zijn op kinderbijslag:

 • je kind volgt een doctoraatsopleiding voor meer dan 27 studiepunten, de studiepunten voor de redactie van een doctoraatsverhandeling tellen niet mee;
 • je kind krijgt, nadat het tijdens je laatste academiejaar minstens 41 studiepunten heeft afgewerkt, de toestemming van de hogeschool of universiteit om het laatste academiejaar te voltooien na de tweede zittijd. Dit gebeurt in het eerste semester van het volgende academiejaar en vraagt geen nieuwe inschrijving. (enkel in de Franse Gemeenschap!)
 • je kind volgt privéonderwijs en volgt minstens 17 lesuren per week. Bij ongewettigde afwezigheid wordt de kinderbijslag geschorst.

Een student in het hoger onderwijs mag werken onder dezelfde voorwaarden als in het secundair onderwijs.

Wanneer is er recht op kinderbijslag bij het schrijven van een eindverhandeling?

 • Er is recht op kinderbijslag als je kind aan een eindverhandeling voor het hoger onderwijs werkt en als die verhandeling een voorwaarde is voor een erkend diploma.
 • Als je kind daarnaast ook een opleiding volgt waarvoor 27 studiepunten toegekend worden, kan er ook op basis van de opleiding recht zijn op kinderbijslag.
 • Als je kind geen opleiding volgt voor 27 studiepunten, is er recht op kinderbijslag gedurende de periode na de laatste zomervakantie en de datum waarop de eindverhandeling wordt ingediend. Die periode kan nooit langer zijn dan een jaar. Deze regeling kan per opleiding slechts één keer toegepast worden. Als je kind verschillende opleidingen volgt waarvoor een eindverhandeling nodig is, kan deze regeling wel meerdere malen toegepast worden.

Voorbeeld

Andy studeert aan de universiteit en is geslaagd voor al zijn vakken. Zijn eindverhandeling is niet tijdig klaar geraakt en zal hij indienen in juni 2015. Hij volgt daarnaast geen andere opleiding meer. Andy heeft recht op kinderbijslag vanaf de dag na de laatste zomervakantie tot en met de dag waarop de eindverhandeling werd ingediend. Als Andy niet slaagt voor zijn eindverhandeling, zal hij het schooljaar nadien geen recht meer hebben op kinderbijslag tenzij dat hij een opleiding voor meer dan 27 studiepunten volgt.

Wanneer is er recht op kinderbijslag tijdens de schoolvakanties van het hoger onderwijs?

Er is recht op kinderbijslag:

 • in de periode tijdens twee opeenvolgende academiejaren (maximum 120 dagen);
 • tijdens de zomervakantie van de instelling waar je kind studies volgde en ten laatste tot 30 september als je kind geen nieuwe opleiding start na de zomervakantie.

Voorbeeld

Eline volgt een masteropleiding tijdens het schooljaar 2012-2013. Ze heeft recht tijdens de schoolvakantie die loopt van 1 juli tot en met 30 september, ook al schrijft ze zich niet opnieuw in als student.

Wanneer is er recht op kinderbijslag bij hogere studies in het buitenland?

In dit geval gelden dezelfde voorwaarden als bij secundaire studies in het buitenland. Het buitenlands onderwijs wordt aanvaard door de Belgische kinderbijslaginstellingen als het programma dat gevolgd wordt erkend is door de buitenlandse overheid of overeenstemt met een programma erkend door die overheid.

De procedure voor het bekomen van kinderbijslag is verschillend naargelang je kind studeert in de E.E.R. of daarbuiten of naargelang de vorige studies.

E.E.R.:

er is geen bijkomend onderzoek nodig, je moet enkel het formulier P7int versturen als je kind over een studiebeurs beschikt, een formulier P7b bij een Europees uitwisselingsproject of een formulier E402 indien dit niet het geval is.

Buiten de E.E.R.:

er is geen bijkomend onderzoek nodig als je kind over een studiebeurs beschikt of lessen volgt in het kader van een Europees project. Je verstuurt bij een studiebeurs een formulier P7int en bij een Europees project het formulier P7b.

Buiten de E.E.R. en geen beurs of project:

je verstuurt een formulier P7int en bent afhankelijk van de eerdere studies. Heeft je kind al een diploma hoger onderwijs in België of in het buitenland? Dan is er recht op kinderbijslag voor maximum 1 schooljaar als het verder hoger onderwijs volgt buiten de E.E.R.

Wanneer is er recht op kinderbijslag voor of na studies in het buitenland?

Ook als je kind na de vakantie verder gaat studeren in het buitenland of als je kind voor de vakantie in het buitenland studeerde, kan er recht zijn op kinderbijslag.

Er moet dan wel voldaan zijn aan een aantal voorwaarden.

Er is recht op kinderbijslag tijdens de vakantieperiode in het buitenland (met een maximum van 120 dagen) als je kind:

 • tussen 1 december en het begin van de vakantie in het buitenland op een regelmatige manier lessen volgde in België of in een andere EER-lidstaat;
 • en in het buitenland opnieuw onderwijs gaat volgen op de dag dat de lessen terug starten na de vakantieperiode.

Voorbeeld

Stefan volgt tijdens het schooljaar 2012-2013 de lessen in België. Op 4 juli 2013 verhuist Stefan naar Amerika, hij brengt daar de zomervakantie door en start de lessen bij het begin van het schooljaar in Amerika. Stefan blijft recht hebben op kinderbijslag.

Er is recht op kinderbijslag tijdens de vakantieperiode in België (met een maximum van 120 dagen) als je kind:

 • tussen het einde van de vakantie in het buitenland en het einde van juni op een regelmatige manier lessen volgde in het buitenland;
 • en het zich ten laatste op 30 november gaat inschrijven in het onderwijs in België of een andere EER-lidstaat.

Voorbeeld

Eva volgt vanaf 1 september tot 31 maart les in België. Daarna neemt ze vakantie van 31 maart tot 30 april in het buitenland. Bij het begin van het schooljaar in het buitenland volgt ze daar ook lessen. Nadien komt ze terug naar België waar ze vakantie neemt van 1 juli tot 31 augustus. Vanaf 1 september volgt ze opnieuw onderwijs in België. Eva heeft recht op kinderbijslag voor de vakantie in het buitenland én voor de vakantie in België.