Waarom komt een controleur bij je thuis je recht op kinderbijslag controleren ?

FAMIFED, Federaal agentschap voor de kinderbijslag, beheert jaarlijks zo'n 6 miljard euro kinderbijslag voor 445 008 gezinnen in België. De verantwoordelijkheid over een dergelijk budget veronderstelt uiteraard een aantal controlemechanismen. Zo is er het administratieve toezicht enerzijds, waarbij inspecteurs van het federale agentschap nagaan of de verschillende kinderbijslagfondsen de kinderbijslagwetgeving correct toepassen en het toebedeelde budget correct beheren. Anderzijds is er het sociaal toezicht in de vorm van een controle aan huis bij de gezinnen die kinderbijslag ontvangen.

Als FAMIFED een controleur uitstuurt naar een gezin, dan is dat om te onderzoeken of de voorwaarden voor de toekenning van de kinderbijslag vervuld zijn, met andere woorden komt het bedrag van de kinderbijslag overeen met de gezinssamenstelling en het gezinsinkomen. Naast een controlerende functie, treedt de controleur ook op als informatiebron. Immers, heel vaak weten mensen niet hoe de kinderbijslag wordt berekend, welke supplementen er bestaan, wat er verandert als inwonende kinderen beginnen werken, enz. De controleur kan op ieder van die vragen een duidelijk antwoord geven.  

Als na de controle van de familiale situatie en het gezinsinkomen blijkt dat alles in orde is, heeft de controle geen verdere gevolgen. Echter, als je niet het bedrag krijgt waar je recht op hebt, wordt dit rechtgezet. Die rechtzetting kan een bijbetaling zijn, als je minder kinderbijslag ontving dan waar je recht op had. Het kan ook dat er kinderbijslag wordt teruggevorderd als je gezinssituatie veranderd is zonder dat je dat meedeelde aan je kinderbijslagfonds. Om zo'n terugvordering te voorkomen, neem je best zo snel mogelijk contact op met je dossierbeheerder als er iets wijzigt aan je gezinssituatie of -inkomen.

Let op: De controleur is niet verplicht om zijn bezoek aan te kondigen, al gebeurt dat vaak wel .

CHECK-LIST: Welke documenten moet ik kunnen voorleggen?

  • de identiteitskaart van degene aan wie de brief gericht is, die van de minderjarige kinderen en die van alle op dat moment aanwezige gezinsleden,
  • de bewijsstukken van het gezinsinkomen (loonfiches, rekeningafschrift van werkloosheids- of ziekte-uitkeringen, pensioen enz.),
  • het huurcontract (voor huurders), het aanslagbiljet van de onroerende voorheffing (voor eigenaars),
  • de facturen voor water, gas, elektriciteit en teledistributie
  • of een ander document dat is opgevraagd via de uitnodiging.

Meer weten? Controle aan huis