Hervorming van de kinderbijslag: stand van zaken

De bevoegdheid over de kinderbijslag werd op 1 juli 2014 overgedragen aan de Vlaamse en Duitstalige Gemeenschap,  aan het Waals Gewest en aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). Sindsdien beheert FAMIFED, het Federaal agentschap voor de kinderbijslag, het kinderbijslagsysteem voor rekening van de deelentiteiten. Deze laatsten hebben tot uiterlijk 31 december 2019 om zelf het beheer en de uitbetaling van de kinderbijslag over te nemen.

De laatste weken is er een en ander in beweging gekomen.

Vlaanderen heeft op 31 mei laatstleden een akkoord over zijn nieuwe kinderbijslagregeling gesloten, met name "het groeipakket". Dit systeem voorziet in een maandelijks basisbedrag van 160 EUR voor elk kind dat vanaf 1 januari 2019 geboren wordt, aangevuld met een sociale toeslag voor gezinnen met een bescheiden inkomen, een zorgtoeslag voor wezen en kinderen met een handicap en een participatietoeslag om het gebruik van kinderopvang en het volgen van het kleuteronderwijs aan te moedigen. Vanaf 2017 worden de bedragen voor de Vlaamse gezinnen overigens niet meer geïndexeerd tot 1 januari 2019.

Inzake organisatie houden een enkel openbaar fonds en vier privéfondsen zich bezig met de betalingen. Het openbare fonds wordt in een extern verzelfstandigd agentschap geïntegreerd. Kind en Gezin zal verantwoordelijk zijn voor het kinderbijslagbeleid en voor het beheer van de regeling in zijn geheel.

In Brussel werd een verdeling van de bevoegdheden goedgekeurd tussen de ION Iriscare, die alle door de zesde staatshervorming overgedragen materies inhoudt, en de Administratie van de GGC. De stuurgroep, die de lancering van Iriscare voorbereidt, is op 2 juni van start gegaan. Begin juli gaven FAMIFED en de kinderbijslagfondsen hun advies betreffende de organisatie van de gemengde uitbetaling van de kinderbijslag in de GGC. Voor de bepaling van het toekomstig recht op kinderbijslag is een studie uitbesteed aan Centrum Deleeck en Brussels Studies Institute.

In Wallonië worden momenteel ook de mogelijke scenario's bestudeerd voor na de overdracht. Op 21 juni heeft het comité Gezinnen van het AViQ, dat op 1 januari 2016 werd opgericht om de overgedragen bevoegdheden over te nemen, kennis genomen van het werk van de BDO-adviseur hierover.

Voor de Duitstalige Gemeenschap is de keuze om het kinderbijslagfonds in de administratie te integreren een feit. De Regering heeft ook een scenario goedgekeurd, maar de praktische regeling voor de overname van het beheer ligt nog niet vast. 

Vanaf september worden verschillende werkgroepen in de verschillende deelentiteiten opgericht. FAMIFED is hier nauw bij betrokken en stelt zijn knowhow en expertise ter beschikking om de overdracht van de bevoegdheid 'kinderbijslag' te ondersteunen.