Werkloos

Woon je in Brussel? Vanaf 1 januari ga je naar www.famiris.brussels voor up-to-date informatie over jouw Brusselse kinderbijslag.

Wat is een werkloze?

Je wordt gezien als werkloze als je in België een werkloosheidsuitkering ontvangt als:

 • volledig uitkeringsgerechtigde werkloze
 • gedeeltelijk uitkeringsgerechtigde werkloze
 • deeltijdswerkende met aanvullende werkloosheids- of inkomensgarantie-uitkering
 • bruggepensioneerde
 • persoon die een beroepsopleiding volgt met een aanvullende werkloosheidsuitkering
 • zelfstandige via de sociale verzekering in geval van faillissement of gedwongen stopzetting

Als tijdelijke werkloze heb je recht op kinderbijslag als werknemer. De kinderbijslag wordt betaald door het kinderbijslagfonds van je laatste werkgever.

Heb ik nog recht op kinderbijslag?

De eerste zes maanden van de werkloosheid heb je als volledig werkloze met een uitkering, deeltijds werkende met een uitkering of bruggepensioneerde recht op de gewone kinderbijslag. De kinderbijslag wordt betaald door het kinderbijslagfonds van je laatste werkgever. Heb je nog niet gewerkt en heb je dus geen kinderbijslagfonds, dan betaalt FAMIFED je kinderbijslag. 

Wat als ik uitgesloten ben van de werkloosheidsuitkeringen?

Als de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) je heeft uitgesloten van werkloosheidsuitkeringen, kun je in bepaalde gevallen toch nog recht hebben op kinderbijslag.

Om dit correct te onderzoeken bezorg je het proces-verbaal van de uitsluiting zo snel mogelijk aan je kinderbijslagfonds. Zij zoeken uit of je nog recht op kinderbijslag hebt.

Heb ik recht op een bijkomende toeslag?

De eerste zes maanden wordt de gewone kinderbijslag uitbetaald. Vanaf het moment dat je langer dan 6 maanden werkloos bent, kan je een toeslag krijgen als je gezinsinkomen een bepaalde grens (Bedragen) niet overschrijdt:

 • Je leeft alleen met de kinderen: je inkomsten mogen maximum € 2.501,28 bruto per maand bedragen.
 • Je (huwelijks)partner heeft geen inkomsten: uw inkomsten mogen maximum € 2.582,00 bruto per maand bedragen.

Na zes maanden ononderbroken werkloosheid, zal het kinderbijslagfonds je een formulier opsturen om te controleren of je recht hebt op de toeslag. Als de werkloze onmiddellijk na zijn werkloosheid opnieuw gaat werken maar daarna binnen 6 maanden opnieuw werkloos of ziek wordt, is er dadelijk opnieuw recht op de sociale toeslag, zonder wachttijd van 6 maanden.

Voor de opbouw van de zes maanden vergoede werkloosheid vormen een aantal uitzonderingen geen probleem:

 • een periode van ziekte onmiddellijk voor de periode van werkloosheid
 • onderbrekingen van minder dan 28 opeenvolgende kalenderdagen (incl. zaterdagen en zondagen)
 • ziekte, vergoedingen voor moederschap, invaliditeit of een ongeval
 • vakantiedagen, wettelijke feestdagen en dagen betaald verlof
 • periodes waarin een functie van sociaal rechter of sociaal adviseur wordt uitgeoefend bij arbeidsrechtbanken
 • periodes gedekt door betaling van uitgesteld loon

Ontvang je de toeslag voor langdurig werklozen niet en denk je dat je er recht op hebt? Contacteer dan zeker je kinderbijslagfonds.

Meer informatie over de toeslag vind je bij Toeslag voor langdurig werklozen.