Mijn kind is werkzoekende schoolverlater

Heeft je kind recht op kinderbijslag als werkzoekende schoolverlater?

Je hebt nog maximum 360 dagen recht op kinderbijslag onder bepaalde voorwaarden:

 • Je kind is jonger dan 25 jaar
 • Je kind is niet langer leerplichtig
 • Je kind is ingeschreven bij de plaatselijke tewerkstellingsdienst
 • Je kind is niet vrijwillig werkloos
 • Het maandelijks inkomen van je kind (tewerkstelling, sociale uitkering, ziekte, invaliditeit, arbeidsongeval, beroepsziekte) is niet hoger dan € 551,89 (let op: tot 1/9/2018 is het maximumbedrag 541,09 euro).

Die 360 dagen beginnen te tellen:

 • Op 1 augustus na het laatste volledige school- of academiejaar
 • De dag na het stopzetten van de laatste studie met ten minste 27 studiepunten, 17 lesuren per week of het terugbrengen van de studie tot minder dan 27 studiepunten.
 • De dag na het einde van de 2de examenperiode
 • De dag na het indienen van het eindwerk
 • De dag na het einde van het leercontract of stage overeenkomst

Waar moet mijn kind zich inschrijven?

 • In Vlaanderen: VDAB
 • In Wallonië: FOREM
 • In Brussel: ACTIRIS
 • In het Duitstalige landsgedeelte: ADG

Let op!

Als je kind zich niet inschrijft als werkzoekende dan is er recht op kinderbijslag tot:

 • het einde van de maand waarin hij de lessen stopzet;
 • het einde van de laatste maand waarin hij vakantie heeft als hij de lessen tot het einde van het schooljaar gevolgd heeft. In het middelbaar of niet-hoger onderwijs loopt die vakantie tot 31 augustus, in het hoger onderwijs tot 30 september.

Als je kind zich laattijdig inschrijft, begint de toekenningsperiode voor de kinderbijslag vanaf de dag dat hij zich inschrijft. Ze eindigt 360 dagen nadat hij zich had moeten inschrijven (meestal 1 augustus). Je verliest het recht op kinderbijslag voor de periode dat hij niet ingeschreven was.

Recht op kinderbijslag tijdens de beroepsinschakelingstijd

Je hebt recht op kinderbijslag voor je kind voor de duur van de beroepsinschakelingstijd (BIT = 360 dagen of 12 maanden).

De BIT wordt nauwgezet opgevolgd door de Gewestelijke Tewerkstellingsdiensten (VDAB, FOREM, Actiris, ADG). Ze nodigen je kind uit voor evaluatiegesprekken waarvan elk evaluatieresultaat SPONTAAN (negatief of positief) moet worden meegedeeld aan het kinderbijslagfonds.

 • Als je kind na de eerste beroepsinschakelingstijd twee positieve evaluaties kreeg van de plaatselijke tewerkstellingsdienst, dan heeft het recht op een inschakelingsuitkering van de RVA. Je ontvangt geen kinderbijslag meer.
   
 • Als je kind na de eerste beroepsinschakelingstijd geen twee positieve evaluaties kreeg, dan wordt de inschakelingstijd verlengd. Tijdens die verlengde inschakelingstijd kan je nog recht hebben op kinderbijslag onder bepaalde voorwaarden:
  • Je kind neemt verder deel aan evaluatiegesprekken ingesteld door de Gewestelijke Diensten voor Arbeidsbemiddeling en deelt SPONTAAN elk evaluatieresultaat (negatief of positief) mee aan het kinderbijslagfonds.
  • Als de plaatselijke tewerkstellingsdienst vaststelt dat het niet beschikbaar is voor de arbeidsmarkt dan wordt de inschrijving afgesloten. De inschakelingstijd wordt stopgezet en de kinderbijslag wordt niet meer doorbetaald.
  • Als je kind studies hervat die recht geven op kinderbijslag dan krijg je die in de hoedanigheid van student.
  • Het recht op kinderbijslag stopt als de jongere een inschakelingsuitkering ontvangt.

Je kinderbijslagfonds stuurt je een formulier P20 om na te gaan of het recht op kinderbijslag gegrond is/was. Je vult dat in en stuurt het zo snel mogelijk terug.

 • na de BIT (360 dagen)
 • als je begint te werken
 • als je een uitkering krijgt. 

Ziek tijdens (de verlenging van) de beroepsinschakelingstijd (BIT) ?

Je kind wordt ziek en schrijft zich niet in als werkzoekende schoolverlater

Als je kind zich door ziekte niet heeft kunnen inschrijven als werkzoekende schoolverlater blijft er toch recht bestaan op kinderbijslag op voorwaarde dat het kind zich na de ziekteperiode binnen de 5 werkdagen inschrijft als werkzoekende mét een doktersattest.

Je kind wordt ziek of heeft een ongeval tijdens zijn (verlengde) beroepsinschakelingstijd?

Het recht op kinderbijslag wordt (tijdelijk) stopgezet. Als het kind zich binnen 5 werkdagen na het einde van de ziekte (opnieuw) inschrijft als werkzoekende, dan wordt het recht op kinderbijslag verlengd met de duur van de ziekteperiode.

Werken tijdens de laatste zomervakantie en/of BIT

Tijdens de laatste zomervakantie kan je kind onder bepaalde voorwaarden werken zonder het recht op kinderbijslag te verliezen. Ter info: in het niet hoger of secundair onderwijs loopt die vakantie tot 31 augustus, in het hoger onderwijs tot 30 september

Werken als student

In juli, augustus en september samen mag je kind maximum 240 uren werken in het kader van een arbeidscontract, met inbegrip van een contract als jobstudent, of een statuut, of elke activiteit als zelfstandige. Enkel de dagen waarop effectief gewerkt wordt, tellen mee (bv. geen bezoldigde feestdagen). 

Werken na inschrijving als werkzoekende schoolverlater

Tijdens de beroepsinschakelingstijd behoudt het kind zijn recht op kinderbijslag op voorwaarde dat zijn maandelijks inkomen lager is dan € 551,89.
Vanaf september/oktober tot en met juli van het volgende jaar behoudt je het recht op kinderbijslag voor de maanden waarin de bruto inkomsten niet hoger zijn dan € 551,89.

Let op: dubbele hoedanigheid

Wanneer de student in de laatste zomervakantie ingeschreven is als werkzoekende (= dubbele hoedanigheid student/werkzoekende) worden de meest gunstige voorwaarden toegepast  voor augustus en september. Echter, als je kind maandelijks meer verdient dan het grensbedrag én hij werkt meer uren dan toegelaten in dat trimester, stopt het recht op kinderbijslag (voor dat trimester). 

Extra info