Mijn kind heeft inkomsten

Woon je in Brussel? Vanaf 1 januari ga je naar www.famiris.brussels voor up-to-date informatie over jouw Brusselse kinderbijslag.

Hoeveel mag je kind werken?

Tot 31 augustus van het kalenderjaar waarin het kind 18 jaar wordt is er een onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag. Er is geen beperking van het aantal gewerkte uren, of van inkomen.

Vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het kind 18 jaar wordt, zijn er wel voorwaarden verbonden aan dat recht. 

Je kind volgt secundair of hoger onderwijs

1ste, 2de en 4de kwartaal Je mag maximum 240 uren werken.
Zomervakantie Je mag een onbeperkt aantal uren werken op voorwaarde dat je na de vakantie verder studeert.
Laatste zomervakantie Als je je studies stopzet of beëindigt, mag je maximum 240 uren werken. 

Enkel de dagen waarop effectief gewerkt wordt, tellen mee (bv. geen bezoldigde feestdagen).

Let op!

Studeert je kind niet verder na het secundair onderwijs, dan eindigt de laatste zomervakantie eind augustus. In september mogen zij hoogstens € 551,89 bruto verdienen als ingeschreven werkzoekende.

De werkuren worden gecontroleerd via de RSZ-aangifte van de werkgever.

Voorbeeld
Wout is 23 jaar en studeert nog.
Hij werkt in januari, februari en maart samen 250 uren.
Hij heeft geen recht op kinderbijslag voor dit kwartaal.

Je volgt deeltijds onderwijs, of hebt een leercontract, alternerende overeenkomst of stagecontract

Je hebt recht op kinderbijslag als je inkomsten (uit werk, een zelfstandige activiteit of een uitkering) niet hoger zijn dan € 551,89 bruto per maand.

Voorbeeld
Wout heeft een leercontract.
Hij verdient in januari meer dan € 551,89 bruto.
Er is geen kinderbijslag verschuldigd voor januari.

Je werkt als zelfstandige, bent ouder dan 18 en volgt secundair of hoger onderwijs?

Als je een zelfstandige activiteit in bijberoep beoefent, zonder bijdragen voor de sociale zekerheid dan behoud je je recht op kinderbijslag.

Als je een zelfstandige activiteit in hoofdberoep beoefent, dan gaat je kinderbijslagfonds ervan uit dat het aantal toegelaten uren (maximum 240 per kwartaal) of je inkomen (maximum € 551,89 bruto per maand) te hoog is. Als je kunt aantonen dat je onder het toelaten plafond blijft dan heb je wel recht op kinderbijslag.

Voorbeeld
Wout is student.
Hij start een zelfstandige activiteit op 1 januari.
Hij moet hiervoor bijdragen betalen aan zijn sociale verzekeringsfonds.
Hij heeft geen recht op kinderbijslag omdat het kinderbijslagfonds vermoedt dat de norm van 240 uren per kwartaal overschreden is.

Je kind krijgt een sociale uitkering

Je behoudt je recht op kinderbijslag

  • als je uitkering voortvloeit uit toegelaten tewerkstelling (maximaal 240 uren per kwartaal, onbeperkt in zomervakanties tussen schooljaren), (bv. vakantiegeld, arbeidsongeschiktheidsuitkering).
  • als je een uitkering van het OCMW.

Je recht op kinderbijslag wordt stopgezet als je een wacht- of werkloosheidsuitkering krijgt, of een loopbaanonderbrekingsuitkering.

Je kind heeft een aandoening

Een kind, erkend door de FOD Sociale Zekerheid als kind met een aandoening, heeft onvoorwaardelijk recht op de gewone kinderbijslag en de toeslag tot 31 augustus van het jaar waarin hij 18 jaar wordt.

Vanaf 1 september van het jaar waarin je kind 18 jaar wordt tot en met de maand waarin het 21 wordt, behoud je het recht op kinderbijslag én de toeslag als je kind:

  • Werkt in een beschutte werkplaats.
  • Werkt met een IBO-contract.
  • Werkt met een leercontract, alternerende overeenkomst of een beroepsinlevingsovereenkomst, en je inkomen niet hoger is dan € 551,89 bruto per maand.
  • Studeert, en een winstgevende activiteit uitoefent (activiteit in het kader van een arbeidscontract, met inbegrip van een contract als jobstudent, of een statuut, of elke activiteit als zelfstandige). Dit mag maximum 240 uren per kwartaal, en onbeperkt tijdens de zomervakantie tussen twee schooljaren.
  • Een sociale uitkering krijgt na één van bovenstaande activiteiten, of een wachtuitkering krijgt.
  • Deeltijds onderwijs of een alternerende overeenkomst volgt en je inkomen niet hoger is dan € 551,89 bruto per maand.