Famifed recherche des étudiants pour l'été 2019 !

Jobs !

Communiqué - Pas de risque d'interruption de paiement pour les enfants atteints d'une affection

Ce 9 mai, le Comité de gestion de FAMIFED (Agence fédérale pour les allocations familiales), en concertation avec les Ministres bruxellois, Madame Celine Frémault et Monsieur Pascal Smet, a pris une décision concernant les caisses d'allocations familiales bruxelloises. Celles-ci continueront à verser les allocations familiales au montant fixé lors de la décision médicale initiale en faveur des enfants atteints d'une affection, et ce en attendant que la nouvelle décision médicale soit prise à leur égard.

Persbericht - Geen risico op onderbreking van kinderbijslag voor kinderen met een beperking

Op 9 mei 2019 heeft het Beheerscomité van FAMIFED Brussel in overleg met de bevoegde ministers Céline Frémault en Pascale Smet, beslist dat de Brusselse kinderbijslagfondsen de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap blijven doorbetalen, ook als een medische beslissing uitblijft als gevolg van een ambtshalve herzieningsprocedure.

Persbericht - De toekomstige Brusselse kinderbijslagregeling is geboren

Als gevolg van de zesde staatshervorming werd de bevoegdheid voor het beheer en de uitbetaling van de kinderbijslag overgedragen naar de deelentiteiten. Sinds 1 juli 2014 is er een overgangsperiode voorzien om die overdracht te vergemakkelijken. Voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie loopt die periode binnenkort af. Vanaf 1 januari 2020 wordt er in Brussel een nieuwe Brusselse kinderbijslagregeling toegepast volgens het systeem dat is vastgelegd in de zopas gepubliceerde ordonnantie.

Feu vert définitif pour la réforme des allocations familiales à Bruxelles

Elle pourra donc entrer en vigueur à Bruxelles en janvier 2020.

Definitief groen licht voor de kinderbijslaghervorming in Brussel

Brussel start met de toepassing van het nieuwe kinderbijslagsysteem in januari 2020.

Het Brussels onthaalbureau verhuist!

Vandaag heeft FAMIFED, toekomstig IRISCARE - Famiris, haar nieuwe Brusselse onthaal ingehuldigd! Licht en ruim, speciaal ontwikkeld om de beste kwaliteit te garanderen aan alle Brusselse families. We zijn er klaar voor ... Tot morgen in ons nieuw onthaal, Trierstraat 70!

Les guichets bruxellois déménagent !

Aujourd’hui FAMIFED, futur IRISCARE - Famiris, a inauguré le nouvel accueil des visiteurs de la caisse d’allocations familiales bruxelloises. Lumineux et spacieux, ainsi désigné afin d’offrir la meilleure qualité de service aux familles bruxelloises! On est prêt ... À demain dans notre nouvel accueil, rue du Trèves 70!

Goed nieuws! De myFAMIFED applicatie is opnieuw beschikbaar

Kent u myFAMIFED ? Uw beveiligde online toegangspoort naar uw kinderbijslagdossier.

Deze is toegankelijk via onze website en stelt u in staat om contact op te nemen met uw dossierbeheerder, uw betalingen te bekijken en uw persoonlijke gegevens of uw rekeningnummer te raadplegen en te wijzigen.

Ga naar myFAMIFED: https://www.myfamifed.be/eservices/login.html?lang=nl#/

Bonne nouvelle ! L'application myFAMIFED est de nouveau accessible

Connaissez-vous myFAMIFED ? Votre accès sécurisé en ligne à votre dossier d'allocations familiales.

Accessible via notre site Web, il vous permet de contacter votre gestionnaire de dossier, visualiser vos paiements, consulter et modifier vos données personnelles ou votre numéro de compte.

Rendez-vous sur myFAMIFED : https://www.myfamifed.be/eservices/login.html?lang=fr#/

Pages