Je kind heeft inkomsten

Hoeveel mag je werken?

Tot 31 augustus van het kalenderjaar waarin je 18 jaar wordt is er een onvoorwaardelijk recht. Er is dus geen beperking van het aantal gewerkte uren, of van je inkomen.

Vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin je 18 jaar wordt zijn er wel voorwaarden, afhankelijk van je situatie:

Je volgt secundair of hoger onderwijs

 • 1ste, 2de en 4de kwartaal van het jaar: maximum 240 uren per kwartaal, als werknemer of als zelfstandige. Enkel de dagen waarop effectief gewerkt wordt, tellen mee (bijv. geen bezoldigde feestdagen).
 • 3de kwartaal (zomervakantie): onbeperkt, als je na de vakantie verder studeert
 • 3de kwartaal (laatste zomervakantie) als je je studies stopzet of beëindigt: maximum 240 uren. Enkel de dagen waarop effectief gewerkt wordt, tellen mee (bijv. geen bezoldigde feestdagen).

Let op

Voor schoolverlaters na het secundair onderwijs eindigt de laatste zomervakantie eind augustus. In september mogen zij hoogstens € 541,09 bruto verdienen als ingeschreven werkzoekende.

De werkuren worden gecontroleerd via de RSZ-aangifte van de werkgever.

Voorbeeld
Wout is student.
Hij werkt in januari, februari en maart samen 250 uren.
Hij heeft geen recht op kinderbijslag voor dit kwartaal.

Je volgt deeltijds onderwijs, of hebt een leercontract, alternerende overeenkomst of stagecontract

Je hebt recht op kinderbijslag als je inkomsten (uit werk, een zelfstandige activiteit of een uitkering) niet hoger zijn dan € 541,09 bruto per maand.

Voorbeeld
Wout heeft een leercontract.
Hij verdient in januari meer dan € 541,09 bruto.
Er is geen kinderbijslag verschuldigd voor januari.

Je werkt als zelfstandige, bent ouder dan 18 en volgt secundair of hoger onderwijs?

Als je een zelfstandige activiteit in bijberoep beoefent, zonder bijdragen voor de sociale zekerheid dan behoud je je recht op kinderbijslag.

Als je een zelfstandige activiteit in hoofdberoep beoefent, dan gaat je kinderbijslagfonds ervan uit dat het aantal toegelaten uren (maximum 240 per kwartaal) of je inkomen (maximum € 541,09 bruto per maand) te hoog is. Als je kunt aantonen dat je onder het toelaten plafond blijft dan heb je wel recht op kinderbijslag.

Voorbeeld
Wout is student.
Hij start een zelfstandige activiteit op 1 januari.
Hij moet hiervoor bijdragen betalen aan zijn sociale verzekeringsfonds.
Hij heeft geen recht op kinderbijslag omdat het kinderbijslagfonds vermoedt dat de norm van 240 uren per kwartaal overschreden is.

Je krijgt een sociale uitkering

 • Je uitkering vloeit voort uit toegelaten tewerkstelling (maximaal 240 uren per kwartaal, onbeperkt in zomervakanties tussen schooljaren), (bvb. vakantiegeld, arbeidsongeschiktheidsuitkering): je hebt recht op kinderbijslag.
 • Je krijgt een uitkering van het OCMW: je hebt recht op kinderbijslag.
 • Je krijgt een wacht- of werkloosheidsuitkering, of een loopbaanonderbrekingsuitkering: je hebt geen recht op kinderbijslag.

Je hebt een aandoening

Een kind, erkend door de FOD Sociale Zekerheid als kind met een aandoening, heeft zonder voorwaarden recht op de gewone kinderbijslag en de toeslag tot 31 augustus van het jaar waarin hij 18 jaar wordt.

Vanaf 1 september van het jaar waarin je 18 jaar wordt geldt het volgende:

Als je begint te werken, ook met een leercontract of alternerende overeenkomst, dan laat je dat weten aan de FOD Sociale Zekerheid. Zij kunnen beslissen om een nieuw onderzoek te doen. Als ze besluiten dat er nog recht op kinderbijslag blijft bestaan, dan geldt vanaf 1 september van het jaar waarin je 18 wordt dat je recht hebt in volgende gevallen:

 • Werkt in een beschutte werkplaats.
 • Werkt met een IBO-contract.
 • Werkt met een leercontract, alternerende overeenkomst of een beroepsinlevingsovereenkomst, en je inkomen niet hoger is dan € 541,09 bruto per maand.
 • Studeert, en een winstgevende activiteit uitoefent (activiteit in het kader van een arbeidscontract, met inbegrip van een contract als jobstudent, of een statuut, of elke activiteit als zelfstandige). Dit mag maximum 240 uren per kwartaal, en onbeperkt tijdens de zomervakantie tussen twee schooljaren.
 • Een sociale uitkering krijgt na één van bovenstaande activiteiten, of een wachtuitkering krijgt.
 • Deeltijds onderwijs of een alternerende overeenkomst volgt en je inkomen niet hoger is dan € 541,09 bruto per maand.